Familiebemiddeling

Familieconflicten

“Ieder huisje heeft zijn kruisje” Dit gezegde werd al in de 17e eeuw gebruikt.

Het is heel normaal dat er in gezinnen en families soms wat spanningen zijn. Als deze spanningen tijdig verdwijnen dan is er geen probleem.

Er is wel een probleem als deze spanningen leiden tot conflicten en verder escaleren.

Binnen gezinnen, relaties en families zijn gerechtelijke stappen nefast voor het voortbestaan van de persoonlijke relaties.

Bemiddeling is in deze gevallen de beste manier om de bestaande geschillen uit te klaren en te voorkomen.

Bemiddeling De Kempen zal met de nodige zorg omgaan met het conflict. Wij houden rekening met het behouden en verbeteren van de familiebanden zonder afbreuk te doen aan de ernst van de kwestie.

Samen beslissingen maken over het resultaat van het conflict verkleint de kans op conflicten bij de uitvoering van de gemaakte overeenkomst.

Een conflict in de familie zorgt voor verdriet, spanning, stress en eenzaamheid. De communicatie tussen ouders, kinderen, broers en zussen raakt ernstig verstoord en er wordt een sfeer gecreëerd van wantrouwen en onbegrip.

Resultaat van een familieconflict is vaak dat familieleden elkaar jarenlang nauwelijks zien of spreken.

Oorzaken van een familieruzie kunnen zijn:

   • Onenigheid over verdeling nalatenschap of erfenis
   • Zorg voor ouders/kinderen
   • Verstoorde ouder-kind relatie
   • Familiebedrijf opvolging en beleid
   • Onuitgesproken zaken uit het verleden

De dieperliggende oorzaak van een familieconflict is vaak een gevoel van afwijzing, misverstanden, kwetsende woorden/daden. Alles stapelt zich op tot het moment dat de emmer overloopt. De partijen weigeren te communiceren en wensen elkaar nooit meer te zien. Dit heeft vaak voor de gehele familie gevolgen. Op verjaardagen, huwelijken en begrafenissen wordt de gehele familie geconfronteerd met het conflict.

Familie bemiddeling zorgt dat alle partijen constructief samenwerken om een oplossing te bereiken. De bemiddeling wordt begeleid door een neutrale bemiddelaar op een neutrale, veilige locatie. Vaak in de praktijkruimte van de bemiddelaar. Het deelnemen aan bemiddeling is vrijwillig. Iedereen krijgt de kans om zijn beleving van het conflict uit te leggen aan de bemiddelaar. Er is plaats voor het uiten van emoties (kwaadheid, verdriet) en om de zaken echt uit te spreken zodat het wederzijds vertrouwen en begrip toeneemt. De bemiddelaar zorgt dat alle relevante emoties, belangen en standpunten in kaart worden gebracht.

Vervolgens zoeken de partijen met respect voor elkaar naar een mogelijke oplossing.

Geen Therapie

Familie bemiddeling is geen therapie. Bemiddeling is gericht op het efficiënt en snel oplossen van een afgebakend en specifiek conflict. Wens je uitgebreide begeleiding bij dieperliggende problemen, dan verwijzen we u graag door naar een therapeut.

Familie bemiddeling richt zich vooral op de praktische kanten van het conflict en probeert hier ook een praktische oplossing voor te vinden. Door ruimte te geven aan onderliggende emoties en wederzijds begrip, helpt bemiddeling wel om de relatie tussen familieleden te herstellen.

Review door Marita Boogaerts
In weinig uren een knap resultaat bereikt inzake een zes jaar aanslepend familieconflict, waarbij zelfs al beroep gedaan was op een vrederechter en advocaten.  Als extern bemiddelaarster volgende kenmerken die te bewonderen zijn, nl onpartijdig, neutraal en een luisterend oor waardoor onmiddellijk bij bepaalde uitspattingen kordaat ingegrepen werd.  De bemiddeling gebeurde ook op een neutrale locatie, wat ook een positieve bijdrage geleverd heeft.  Nog een pluspunt, wanneer ge een conflict wilt oplossen via een advocaat, dan zit iedere partij bij zijn advocaat een verhaal te doen, doe je beroep op een bemiddelaar, dan zitten alle betrokken partijen samen en kan ieder zijn zeg doen waardoor alles sneller verloopt.  Loopt het gesprek toch uit de hand, dan stuurt de bemiddelaar het gesprek opnieuw in goede banen. Kortom, een aanrader om beroep te doen op een erkend bemiddelaar zoals  Greet Borré van ‘Bemiddeling de Kempen’.

Als twee partijen of meerdere partijen een conflict hebben, kunnen zij samen overeenkomen om een bemiddelaar te contacteren.
Vanuit een neutrale positie geeft een bemiddelaar een nieuwe kijk en betekenis aan het conflict en helpt de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar spreekt géén oordeel uit over het conflict, de bemiddelaar begeleidt de gesprekken tussen beide partijen en kijkt of er overeenstemming te bereiken valt.

Een bemiddelaar neemt de volgende zaken op zich:

Taak1 : Aanbrengen gesprekstructuur
Tijdens een conflict geraakt de communicatie vaak verstoord. De bemiddelaar brengt de dialoog terug op gang door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en het aanbieden van andere neutrale invalshoeken. De communicatie terug op gang brengen is de eerste stap in het vinden van een oplossing.

Taak2: Bewaken van voortgang en de procedure
Het doel van bemiddeling is om op een korte en efficiënte manier tot een oplossing te komen waar de betrokken partijen zich goed bij voelen. De bemiddelaar houdt daarom de voortgang van het bemiddelingsproces goed in de gaten. Verder moeten de afspraken uit de bemiddelingsovereenkomst nageleefd worden.

Taak3: Alle partijen aan het woord
Tijdens een conflict kunnen bepaalde partijen het gevoel hebben dat ze hun mening en visie niet kunnen delen. De bemiddelaar zorgt er voor dat beide partijen even veel spreektijd krijgen.

Taak4: Standpunten, feiten, achtergronden en belangen van de partijen in kaart (laten) brengen
Conflicterende partijen focussen vaak te hard op hun eigen emoties en standpunten, waardoor de onderliggende belangen van beide partijen niet kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal deze onderliggende belangen in hun context plaatsen en koppelen aan feiten zodat de ruimte zichtbaar wordt waarbinnen het conflict opgelost kan worden. Het bepalen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met de betrokken partijen en is een belangrijk deel van het bemiddelingsproces.

Taak5: Wederzijds begrip
Het wederzijds begrip groeit door met elkaar aan tafel te zitten en te luisteren naar de achtergrond van elkaars emoties en standpunten. Waarom is een partij boos en welke belangen heeft ze? De bemiddelaar speelt een cruciale rol in het bovenbrengen van deze emoties en belangen.

Taak6: Oplossingsgericht handelen
Een belangrijke rol van de bemiddelaar is om de verschillende opties in kaart te brengen die het conflict kunnen beëindigen. Het doel van bemiddeling is een oplossing uit te werken die de belangen van beide partijen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak7: Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt deze beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Beide partijen beschrijven hier aan welke afspraken ze zich zullen houden, en welke vervolgstappen eventueel genomen zullen worden. De ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst vormt de afronding van het bemiddeling proces.

Erkend bemiddelaar is een titel toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De procedure hiervoor is omschreven in artikel 1727$6 van het Gerechtelijk Wetboek

Een erkend bemiddelaar heeft steeds de opgelegde trainingen door de overheid gevolgd en beschikt over de nodige juridische en psychologische vaardigheden en kennis. Verder is een erkend bemiddelaar verplicht om zich permanent bij te scholen om zo de kwaliteit van de bemiddeling te blijven garanderen.

De deontologische code van de bemiddelaar bepaalt dat deze in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid dient te werken. Verder is het essentieel dat de bemiddelaar onpartijdig is en voor beide partijen even hard werkt.

Een erkend bemiddelaar koestert ten alle tijden zijn beroepsgeheim. Hij of zij zal zich discreet opstellen en strikte geheimhouding garanderen. Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar aan de rechter enkel verslag uitbrengen over het al dan niet slagen van de bemiddeling. Een bemiddelaar kan nooit rapporteren over de inhoud van de bemiddeling aan een rechter of opdrachtgever.

Enkel een erkend bemiddelaar kan aan een rechtbank vragen om een overeenkomst die is gesloten tussen de betrokken partijen te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

Een bemiddeling is opgebouwd uit gesprekken tussen de betrokken partijen en de bemiddelaar. De bemiddelaar is de neutrale en onafhankelijke gespreksleider. U zit samen in één ruimte tijdens de bemiddelingen.

De bemiddeling start met het opstellen en ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst (=protocol). Hierin wordt duidelijk de bemiddelingsregels beschreven alsook de belangrijkheid van de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid tijdens het bemiddelingsproces. Verder wordt er duidelijk aangegeven wat de kosten gaan bedragen.

Een bemiddeling duurt totdat één van de partijen stopt met de bemiddelingsprocedure of totdat er een oplossing voor het geschil is gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als blijkt dat het geschil niet in 1 sessie kan opgelost worden, kunnen meerdere sessies nodig zijn. Het kan ook gebeuren dat er extra informatie nodig is en deze moet opgevraagd worden of dat er bepaalde zaken moeten afgetoetst worden met het thuisfront of achterban. Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak opgesteld samen met alle partijen en de bemiddelaar. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak zal dit meerdere sessies in beslag nemen.

De bemiddelaar zorgt er voor dat partijen de kans krijgen om hun verhaal te doen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddelaar kan een neutrale en nieuwe visie geven aan een conflict zodat de partijen gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen.  Als er een oplossing is gevonden dan wordt deze beschreven in een overeenkomst. Een erkend bemiddelaar kan deze overeenkomst, indien gewenst, laten homologeren

Geen Verliezers : U heeft samen als doel om tot een oplossing te komen en goede afspraken te maken voor de toekomst. Een uitspraak door een rechter heeft vaak een nadelige impact op één van de twee partijen.

Sneller en goedkoper: Tijdens een bemiddeling wordt u bijgestaan door een erkend bemiddelaar, in tegenstelling tot twee advocaten tijdens een rechtszaak. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld. Verder verloopt de communicatie rechtstreeks tijdens de bemiddeling sessies.

Minder stressvol:  U tracht samen zo vredig mogelijk tot een oplossing te komen. Een rechtszaak wordt vaak ervaren als een gevecht, een bemiddeling als een dialoog. Verder legt dit de basis voor een positieve communicatie in te toekomst, van groot belang als u bijvoorbeeld samen kinderen heeft, buren bent of samenwerkt

Maatwerk:  U ben in gesprek met elkaar onder begeleiding van een professional om zo alle vlakken (Financieel, juridisch en praktisch) van het conflict te bespreken.

Informeel en besloten: Er hoeven geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden, beide partijen zitten aan tafel en praten. Bemiddeling heeft verder een besloten karakter, waar rechtszaken in openbaarheid plaatsvinden. Een bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht, gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.

Bemiddelingsovereenkomst (= bemiddelingsprotocol)

Aan het begin van de bemiddeling wordt een bemiddelingsovereenkomst (protocol) opgesteld. Deze overeenkomst wordt getekend door de bemiddelaar en de betrokken partijen.

De bemiddelingsovereenkomst (= protocol) omvat onder meer:

 • Omschrijving van het geschil
 • Vrijwilligheid: Bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
 • Geheimhouding: De inhoud van bemiddeling is geheim.
 • Vertegenwoordiging: Tijdens bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig.
 • Derden: De bemiddelaar kan zich tijdens de bemiddeling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon.
 • Inspanningen van de bemiddelaar:
 • Honoraria en kosten van de bemiddelaar.

– De bemiddelaar blijft neutraal en onpartijdig tijdens het volledige bemiddelingstraject.

Vaststellingsovereenkomst

Als onder begeleiding van de bemiddelaar een overeenkomst is gevormd door de betrokken partijen, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Deze omvat de overeengekomen oplossing en wordt ondertekend door de betrokkenen. Deze overeenkomst kan indien nodig ook gehomologeerd worden.

De kosten van bemiddeling bij Bemiddeling De Kempen bedragen 50€/uur per persoon. Als er meerdere partijen betrokken zijn wordt er een maximum van 100€/uur gehanteerd.

Dit is merkelijk goedkoper dan een traject via een advocaat waar er een gemiddelde uurprijs van 150€/uur de norm is.

Er is geen btw plicht bij familiale bemiddeling.  Familiale bemiddeling omvat scheiding, ouderschapsovereenkomst, erfeniskwesties en familieruzies.

Bij bemiddeling in sociale zaken en handelszaken wordt er extra 21% btw aangerekend.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt doorgaans gedragen door beide partijen en is hierdoor voordeliger dan het moeten inschakelen van een persoonlijke advocaat tijdens een gerechtelijke procedure. Het ereloon wordt berekend volgens uurtarief en is niet gelinkt met het bereiken van een oplossing.

Dit basisereloon is corrigeerbaar aan de hand van de complexiteit van de zaak., ervaring en expertise van de bemiddelaar en het aantal partijen en de inzet van het geschil.

Je bepaalt zelf wanneer u wil stoppen met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast ereloon zijn er dikwijls administratieve kosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding. Deze onkosten worden per eenheid aangerekend (aan kostprijs) zonder winstmarge.

Voor alle duidelijkheid wordt bij de start van de bemiddeling een schriftelijke overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst (=bemiddelingsprotocol) wordt duidelijk de kostprijs genoteerd zodat u vooraf weet wat de bemiddelaar u kost.

Een bemiddelaar heeft het statuut van zelfstandige en wordt niet door de overheid betaald. Gelieve hier rekening mee te houden om tijdig uw betaling uit te voeren.

bemiddeling de kempen

“Ieder huisje heeft zijn kruisje” Dit gezegde werd al in de 17e eeuw gebruikt.

Het is heel normaal dat er in gezinnen en families soms wat spanningen zijn. Als deze spanningen tijdig verdwijnen dan is er geen probleem.

Er is wel een probleem als deze spanningen leiden tot conflicten en verder escaleren.

Binnen gezinnen, relaties en families zijn gerechtelijke stappen nefast voor het voortbestaan van de persoonlijke relaties.

Bemiddeling is in deze gevallen de beste manier om de bestaande geschillen uit te klaren en te voorkomen.

Bemiddeling De Kempen zal met de nodige zorg omgaan met het conflict. Wij houden rekening met het behouden en verbeteren van de familiebanden zonder afbreuk te doen aan de ernst van de kwestie.

Samen beslissingen maken over het resultaat van het conflict verkleint de kans op conflicten bij de uitvoering van de gemaakte overeenkomst.

Als twee partijen of meerdere partijen een conflict hebben, kunnen zij samen overeenkomen om een bemiddelaar te contacteren.
Vanuit een neutrale positie geeft een bemiddelaar een nieuwe kijk en betekenis aan het conflict en helpt de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar spreekt géén oordeel uit over het conflict, de bemiddelaar begeleidt de gesprekken tussen beide partijen en kijkt of er overeenstemming te bereiken valt.

Een bemiddelaar neemt de volgende zaken op zich:

Taak1 : Aanbrengen gesprekstructuur
Tijdens een conflict geraakt de communicatie vaak verstoord. De bemiddelaar brengt de dialoog terug op gang door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en het aanbieden van andere neutrale invalshoeken. De communicatie terug op gang brengen is de eerste stap in het vinden van een oplossing.

Taak2: Bewaken van voortgang en de procedure
Het doel van bemiddeling is om op een korte en efficiënte manier tot een oplossing te komen waar de betrokken partijen zich goed bij voelen. De bemiddelaar houdt daarom de voortgang van het bemiddelingsproces goed in de gaten. Verder moeten de afspraken uit de bemiddelingsovereenkomst nageleefd worden.

Taak3: Alle partijen aan het woord
Tijdens een conflict kunnen bepaalde partijen het gevoel hebben dat ze hun mening en visie niet kunnen delen. De bemiddelaar zorgt er voor dat beide partijen even veel spreektijd krijgen.

Taak4: Standpunten, feiten, achtergronden en belangen van de partijen in kaart (laten) brengen
Conflicterende partijen focussen vaak te hard op hun eigen emoties en standpunten, waardoor de onderliggende belangen van beide partijen niet kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal deze onderliggende belangen in hun context plaatsen en koppelen aan feiten zodat de ruimte zichtbaar wordt waarbinnen het conflict opgelost kan worden. Het bepalen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met de betrokken partijen en is een belangrijk deel van het bemiddelingsproces.

Taak5: Wederzijds begrip
Het wederzijds begrip groeit door met elkaar aan tafel te zitten en te luisteren naar de achtergrond van elkaars emoties en standpunten. Waarom is een partij boos en welke belangen heeft ze? De bemiddelaar speelt een cruciale rol in het bovenbrengen van deze emoties en belangen.

Taak6: Oplossingsgericht handelen
Een belangrijke rol van de bemiddelaar is om de verschillende opties in kaart te brengen die het conflict kunnen beëindigen. Het doel van bemiddeling is een oplossing uit te werken die de belangen van beide partijen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak7: Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt deze beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Beide partijen beschrijven hier aan welke afspraken ze zich zullen houden, en welke vervolgstappen eventueel genomen zullen worden. De ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst vormt de afronding van het bemiddeling proces.

Erkend bemiddelaar is een titel toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De procedure hiervoor is omschreven in artikel 1727$6 van het Gerechtelijk Wetboek

Een erkend bemiddelaar heeft steeds de opgelegde trainingen door de overheid gevolgd en beschikt over de nodige juridische en psychologische vaardigheden en kennis. Verder is een erkend bemiddelaar verplicht om zich permanent bij te scholen om zo de kwaliteit van de bemiddeling te blijven garanderen.

De deontologische code van de bemiddelaar bepaalt dat deze in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid dient te werken. Verder is het essentieel dat de bemiddelaar onpartijdig is en voor beide partijen even hard werkt.

Een erkend bemiddelaar koestert ten alle tijden zijn beroepsgeheim. Hij of zij zal zich discreet opstellen en strikte geheimhouding garanderen. Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar aan de rechter enkel verslag uitbrengen over het al dan niet slagen van de bemiddeling. Een bemiddelaar kan nooit rapporteren over de inhoud van de bemiddeling aan een rechter of opdrachtgever.

Enkel een erkend bemiddelaar kan aan een rechtbank vragen om een overeenkomst die is gesloten tussen de betrokken partijen te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

Een bemiddeling is opgebouwd uit gesprekken tussen de betrokken partijen en de bemiddelaar. De bemiddelaar is de neutrale en onafhankelijke gespreksleider. U zit samen in één ruimte tijdens de bemiddelingen.

De bemiddeling start met het opstellen en ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst (=protocol). Hierin wordt duidelijk de bemiddelingsregels beschreven alsook de belangrijkheid van de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid tijdens het bemiddelingsproces. Verder wordt er duidelijk aangegeven wat de kosten gaan bedragen.

Een bemiddeling duurt totdat één van de partijen stopt met de bemiddelingsprocedure of totdat er een oplossing voor het geschil is gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als blijkt dat het geschil niet in 1 sessie kan opgelost worden, kunnen meerdere sessies nodig zijn. Het kan ook gebeuren dat er extra informatie nodig is en deze moet opgevraagd worden of dat er bepaalde zaken moeten afgetoetst worden met het thuisfront of achterban. Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak opgesteld samen met alle partijen en de bemiddelaar. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak zal dit meerdere sessies in beslag nemen.

De bemiddelaar zorgt er voor dat partijen de kans krijgen om hun verhaal te doen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddelaar kan een neutrale en nieuwe visie geven aan een conflict zodat de partijen gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen.  Als er een oplossing is gevonden dan wordt deze beschreven in een overeenkomst. Een erkend bemiddelaar kan deze overeenkomst, indien gewenst, laten homologeren

Geen Verliezers : U heeft samen als doel om tot een oplossing te komen en goede afspraken te maken voor de toekomst. Een uitspraak door een rechter heeft vaak een nadelige impact op één van de twee partijen.

Sneller en goedkoper: Tijdens een bemiddeling wordt u bijgestaan door een erkend bemiddelaar, in tegenstelling tot twee advocaten tijdens een rechtszaak. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld. Verder verloopt de communicatie rechtstreeks tijdens de bemiddeling sessies.

Minder stressvol:  U tracht samen zo vredig mogelijk tot een oplossing te komen. Een rechtszaak wordt vaak ervaren als een gevecht, een bemiddeling als een dialoog. Verder legt dit de basis voor een positieve communicatie in te toekomst, van groot belang als u bijvoorbeeld samen kinderen heeft, buren bent of samenwerkt

Maatwerk:  U ben in gesprek met elkaar onder begeleiding van een professional om zo alle vlakken (Financieel, juridisch en praktisch) van het conflict te bespreken.

Informeel en besloten: Er hoeven geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden, beide partijen zitten aan tafel en praten. Bemiddeling heeft verder een besloten karakter, waar rechtszaken in openbaarheid plaatsvinden. Een bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht, gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.

Bemiddelingsovereenkomst (= bemiddelingsprotocol)

Aan het begin van de bemiddeling wordt een bemiddelingsovereenkomst (protocol) opgesteld. Deze overeenkomst wordt getekend door de bemiddelaar en de betrokken partijen.

De bemiddelingsovereenkomst (= protocol) omvat onder meer:

 • Omschrijving van het geschil
 • Vrijwilligheid: Bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
 • Geheimhouding: De inhoud van bemiddeling is geheim.
 • Vertegenwoordiging: Tijdens bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig.
 • Derden: De bemiddelaar kan zich tijdens de bemiddeling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon.
 • Inspanningen van de bemiddelaar:
 • Honoraria en kosten van de bemiddelaar.

– De bemiddelaar blijft neutraal en onpartijdig tijdens het volledige bemiddelingstraject.

Vaststellingsovereenkomst

Als onder begeleiding van de bemiddelaar een overeenkomst is gevormd door de betrokken partijen, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Deze omvat de overeengekomen oplossing en wordt ondertekend door de betrokkenen. Deze overeenkomst kan indien nodig ook gehomologeerd worden.

De kosten van bemiddeling bij Bemiddeling De Kempen bedragen 100 euro per uur.

Er is geen btw plicht bij familiale bemiddeling.  Familiale bemiddeling omvat scheiding, ouderschapsovereenkomst, erfeniskwesties en familieruzies.

Bij bemiddeling in sociale zaken en handelszaken wordt er extra 21% btw aangerekend.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt doorgaans gedragen door beide partijen en is hierdoor voordeliger dan het moeten inschakelen van een persoonlijke advocaat tijdens een gerechtelijke procedure. Het ereloon wordt berekend volgens uurtarief en is niet gelinkt met het bereiken van een oplossing.

Dit basisereloon is corrigeerbaar aan de hand van de complexiteit van de zaak., ervaring en expertise van de bemiddelaar en het aantal partijen en de inzet van het geschil.

Je bepaalt zelf wanneer u wil stoppen met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast ereloon zijn er dikwijls administratieve kosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding. Deze onkosten worden per eenheid aangerekend (aan kostprijs) zonder winstmarge.

Voor alle duidelijkheid wordt bij de start van de bemiddeling een schriftelijke overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst (=bemiddelingsprotocol) wordt duidelijk de kostprijs genoteerd zodat u vooraf weet wat de bemiddelaar u kost.

Een bemiddelaar heeft het statuut van zelfstandige en wordt niet door de overheid betaald. Gelieve hier rekening mee te houden om tijdig uw betaling uit te voeren.