Bemiddeling bij scheiding

Bij Bemiddeling De Kempen begeleidt een bemiddelaar het scheidingsproces.  Deze bemiddelaar is neutraal en onafhankelijk.

De bemiddelaar zet het vinden van goede oplossingen voor elke partij centraal, rekening houdend met zowel de juridische, financiële als emotionele aspecten.

Geen verliezers

U heeft samen als doel om tot een oplossing te komen en goede afspraken te maken voor de toekomst. Een uitspraak door een rechter heeft vaak een nadelige impact op één van de twee partijen

Sneller en goedkoper

Tijdens een bemiddeling bij echtscheiding wordt u bijgestaan door een erkend bemiddelaar, in tegenstelling tot twee advocaten tijdens een rechtszaak. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld waardoor dit een stuk voordeliger uitkomt. Verder verloopt de communicatie rechtstreeks tijdens de bemiddeling sessies.

Minder stressvol

U tracht samen zo vredig mogelijk tot een oplossing te komen. Een rechtszaak wordt vaak ervaren als een gevecht, een bemiddeling als een dialoog. Verder legt dit de basis voor een positieve communicatie in te toekomst, van groot belang als u bijvoorbeeld samen kinderen heeft.

Maatwerk

U bent in gesprek met elkaar onder begeleiding van een professional om zo alle vlakken (Financieel, juridisch en praktisch) van het conflict te bespreken.

Informeel en besloten

Er hoeven geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden, beide partijen zitten aan tafel en praten. Bemiddeling heeft verder een besloten karakter, waar rechtszaken in openbaarheid plaatsvinden. Een bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht, gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.

bemiddeling de kempen

Bij Bemiddeling De Kempen begeleidt een bemiddelaar het scheidingsproces.  Deze bemiddelaar is neutraal en onafhankelijk.

De bemiddelaar zet het vinden van goede oplossingen voor elke partij centraal, rekening houdend met zowel de juridische, financiële als emotionele aspecten.

Bij Bemiddeling De Kempen wordt de nadruk gelegd op communicatie, het herstellen van de communicatie.

Bij echtscheidingsbemiddeling regelen u en uw partner samen de echtscheiding. De bemiddelaar helpt jullie bij het opstellen van werkbare afspraken waar u beiden achter staat.

Uw scheiding regelen via bemiddeling is laagdrempeliger en is vaak minder belastend dan een traditionele scheiding. Ook vallen de kosten bij scheiding via bemiddeling lager uit, want er zijn geen twee afzonderlijke advocaten bij betrokken.

Bemiddeling is een goed alternatief wanneer u en uw partner met elkaar kunnen praten en samen de wil hebben om de scheiding samen te regelen.

Bemiddeling de Kempen nodigt jullie beiden samen uit voor een aantal gesprekken. In deze gesprekken worden alle belangrijke zaken doorgenomen die nodig zijn om de scheiding goed te regelen. We denken dan vooral aan de verdeling van bezittingen en financiële zaken.

Hebben jullie samen kinderen dan helpen we jullie ook met het uitwerken van een ouderschapsovereenkomst. We geven jullie, indien gewenst, ook praktische tips uit de praktijk mee die kunnen bijdragen tot een positieve werking tussen jullie en in het belang van de kinderen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen over uw kinderen.

Doordat u en uw partner zelf afspraken maken, zijn er na afloop van de bemiddeling geen verliezers.

Scheiding met kinderen

Heeft u kinderen ?

uit elkaar gaan is steeds een ingrijpende gebeurtenis in uw leven.

De relatie als partners houdt op te bestaan, maar de relatie als gezamenlijke ouders gaat door.

Daarom wordt er bij Bemiddeling De Kempen extra belang gehecht aan goede communicatie tussen de ouders. We gaan op zoek naar goede oplossingen voor beide ouders en waarbij rekening gehouden worden met de wensen en belangen van de kinderen.

We zoeken naar helderheid in oplossingen, voor u , maar ook voor de kinderen.  Want kinderen zijn misschien nog wel het meeste gebaat bij heldere afspraken.

Tijdens uw scheiding met kinderen regelt u en uw partner zelf de scheiding. De sfeer is hierbij prettiger dan uit elkaar gaan waarbij juridische procedures via afzonderlijke advocaten worden gevoerd. Bemiddeling is daarom laagdrempelig.

U heeft zelf de controle over de uitkomst. Dankzij een gezamenlijke oplossing zijn er na afloop geen verliezers. Er wordt aandacht geschonken aan de kinderen.

We ervaren dat kinderen het fijn vinden dat hun ouders terug communiceren. Het belang van deze communicatie blijven we steeds onderstrepen, want het ouderschap gaat door.

Hoe ervaarden klanten bemiddeling ?

Bedankt voor alles als er iets moet geregeld worden ga zeker daar even langs Alles perfect geregeld en zeer snel

thumb nathalie dockx
30/06/2022

De kordate aanpak van Greet, tijdens de bemiddeling, vond ik zeer waardevol. Vertrekt steeds vanuit het standpunt van de kinderen. Altijd met een kritische blik, durft een spiegel voor te houden en dat is soms nodig!

thumb Lindsey Maes
30/07/2022

Hartelijk bedankt Greet voor je deskundige begeleiding. Je hebt me enorm geholpen met je neutrale en warme aanpak. Ik ben je zeer dankbaar voor je flexibiliteit en duidelijke uitleg. Door jou zijn we erin geslaagd om via een goede verstandhouding een kindregeling uit te werken.

thumb Steven Wijnants
30/12/2020

Als twee partijen of meerdere partijen een conflict hebben, kunnen zij samen overeenkomen om een bemiddelaar te contacteren.
Vanuit een neutrale positie geeft een bemiddelaar een nieuwe kijk en betekenis aan het conflict en helpt de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar spreekt géén oordeel uit over het conflict, de bemiddelaar begeleidt de gesprekken tussen beide partijen en kijkt of er overeenstemming te bereiken valt.

Een bemiddelaar neemt de volgende zaken op zich:

Taak1 : Aanbrengen gesprekstructuur
Tijdens een conflict geraakt de communicatie vaak verstoord. De bemiddelaar brengt de dialoog terug op gang door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en het aanbieden van andere neutrale invalshoeken. De communicatie terug op gang brengen is de eerste stap in het vinden van een oplossing.

Taak2: Bewaken van voortgang en de procedure
Het doel van bemiddeling is om op een korte en efficiënte manier tot een oplossing te komen waar de betrokken partijen zich goed bij voelen. De bemiddelaar houdt daarom de voortgang van het bemiddelingsproces goed in de gaten. Verder moeten de afspraken uit de bemiddelingsovereenkomst nageleefd worden.

Taak3: Alle partijen aan het woord
Tijdens een conflict kunnen bepaalde partijen het gevoel hebben dat ze hun mening en visie niet kunnen delen. De bemiddelaar zorgt er voor dat beide partijen even veel spreektijd krijgen.

Taak4: Standpunten, feiten, achtergronden en belangen van de partijen in kaart (laten) brengen
Conflicterende partijen focussen vaak te hard op hun eigen emoties en standpunten, waardoor de onderliggende belangen van beide partijen niet kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal deze onderliggende belangen in hun context plaatsen en koppelen aan feiten zodat de ruimte zichtbaar wordt waarbinnen het conflict opgelost kan worden. Het bepalen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met de betrokken partijen en is een belangrijk deel van het bemiddelingsproces.

Taak5: Wederzijds begrip
Het wederzijds begrip groeit door met elkaar aan tafel te zitten en te luisteren naar de achtergrond van elkaars emoties en standpunten. Waarom is een partij boos en welke belangen heeft ze? De bemiddelaar speelt een cruciale rol in het bovenbrengen van deze emoties en belangen.

Taak6: Oplossingsgericht handelen
Een belangrijke rol van de bemiddelaar is om de verschillende opties in kaart te brengen die het conflict kunnen beëindigen. Het doel van bemiddeling is een oplossing uit te werken die de belangen van beide partijen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak7: Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt deze beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Beide partijen beschrijven hier aan welke afspraken ze zich zullen houden, en welke vervolgstappen eventueel genomen zullen worden. De ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst vormt de afronding van het bemiddeling proces.

Erkend bemiddelaar is een titel toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De procedure hiervoor is omschreven in artikel 1727$6 van het Gerechtelijk Wetboek

Een erkend bemiddelaar heeft steeds de opgelegde trainingen door de overheid gevolgd en beschikt over de nodige juridische en psychologische vaardigheden en kennis. Verder is een erkend bemiddelaar verplicht om zich permanent bij te scholen om zo de kwaliteit van de bemiddeling te blijven garanderen.

De deontologische code van de bemiddelaar bepaalt dat deze in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid dient te werken. Verder is het essentieel dat de bemiddelaar onpartijdig is en voor beide partijen even hard werkt.

Een erkend bemiddelaar koestert ten alle tijden zijn beroepsgeheim. Hij of zij zal zich discreet opstellen en strikte geheimhouding garanderen. Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar aan de rechter enkel verslag uitbrengen over het al dan niet slagen van de bemiddeling. Een bemiddelaar kan nooit rapporteren over de inhoud van de bemiddeling aan een rechter of opdrachtgever.

Enkel een erkend bemiddelaar kan aan een rechtbank vragen om een overeenkomst die is gesloten tussen de betrokken partijen te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

Een bemiddeling is opgebouwd uit gesprekken tussen de betrokken partijen en de bemiddelaar. De bemiddelaar is de neutrale en onafhankelijke gespreksleider. U zit samen in één ruimte tijdens de bemiddelingen.

De bemiddeling start met het opstellen en ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst (=protocol). Hierin wordt duidelijk de bemiddelingsregels beschreven alsook de belangrijkheid van de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid tijdens het bemiddelingsproces. Verder wordt er duidelijk aangegeven wat de kosten gaan bedragen.

Een bemiddeling duurt totdat één van de partijen stopt met de bemiddelingsprocedure of totdat er een oplossing voor het geschil is gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als blijkt dat het geschil niet in 1 sessie kan opgelost worden, kunnen meerdere sessies nodig zijn. Het kan ook gebeuren dat er extra informatie nodig is en deze moet opgevraagd worden of dat er bepaalde zaken moeten afgetoetst worden met het thuisfront of achterban. Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak opgesteld samen met alle partijen en de bemiddelaar. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak zal dit meerdere sessies in beslag nemen.

De bemiddelaar zorgt er voor dat partijen de kans krijgen om hun verhaal te doen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddelaar kan een neutrale en nieuwe visie geven aan een conflict zodat de partijen gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen.  Als er een oplossing is gevonden dan wordt deze beschreven in een overeenkomst. Een erkend bemiddelaar kan deze overeenkomst, indien gewenst, laten homologeren

Geen Verliezers : U heeft samen als doel om tot een oplossing te komen en goede afspraken te maken voor de toekomst. Een uitspraak door een rechter heeft vaak een nadelige impact op één van de twee partijen.

Sneller en goedkoper: Tijdens een bemiddeling wordt u bijgestaan door een erkend bemiddelaar, in tegenstelling tot twee advocaten tijdens een rechtszaak. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld. Verder verloopt de communicatie rechtstreeks tijdens de bemiddeling sessies.

Minder stressvol:  U tracht samen zo vredig mogelijk tot een oplossing te komen. Een rechtszaak wordt vaak ervaren als een gevecht, een bemiddeling als een dialoog. Verder legt dit de basis voor een positieve communicatie in te toekomst, van groot belang als u bijvoorbeeld samen kinderen heeft, buren bent of samenwerkt

Maatwerk:  U ben in gesprek met elkaar onder begeleiding van een professional om zo alle vlakken (Financieel, juridisch en praktisch) van het conflict te bespreken.

Informeel en besloten: Er hoeven geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden, beide partijen zitten aan tafel en praten. Bemiddeling heeft verder een besloten karakter, waar rechtszaken in openbaarheid plaatsvinden. Een bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht, gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.

Bemiddelingsovereenkomst (= bemiddelingsprotocol)

Aan het begin van de bemiddeling wordt een bemiddelingsovereenkomst (protocol) opgesteld. Deze overeenkomst wordt getekend door de bemiddelaar en de betrokken partijen.

De bemiddelingsovereenkomst (= protocol) omvat onder meer:

  • Omschrijving van het geschil
  • Vrijwilligheid: Bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
  • Geheimhouding: De inhoud van bemiddeling is geheim.
  • Vertegenwoordiging: Tijdens bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig.
  • Derden: De bemiddelaar kan zich tijdens de bemiddeling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon.
  • Inspanningen van de bemiddelaar:
  • Honoraria en kosten van de bemiddelaar.

– De bemiddelaar blijft neutraal en onpartijdig tijdens het volledige bemiddelingstraject.

Vaststellingsovereenkomst

Als onder begeleiding van de bemiddelaar een overeenkomst is gevormd door de betrokken partijen, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Deze omvat de overeengekomen oplossing en wordt ondertekend door de betrokkenen. Deze overeenkomst kan indien nodig ook gehomologeerd worden.

De kosten van bemiddeling bij Bemiddeling De Kempen bedragen 50€/uur per persoon. Dit is merkelijk goedkoper dan een traject via een advocaat waar er een gemiddelde uurprijs van 150€/uur de norm is.

Gebaseerd op onze ervaring zijn er een 4 a 5 tal sessies nodig om uw scheiding te begeleiden.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt doorgaans gedragen door beide partijen en is hierdoor voordeliger dan het moeten inschakelen van een persoonlijke advocaat tijdens een gerechtelijke procedure. Het ereloon wordt berekend volgens uurtarief en is niet gelinkt met het bereiken van een oplossing.

U bepaalt zelf indien u wilt stoppen met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast ereloon zijn er dikwijls administratieve kosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding. Deze onkosten worden per eenheid aangerekend (aan kostprijs) zonder winstmarge.

Voor alle duidelijkheid wordt bij de start van de bemiddeling een schriftelijke overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst (=bemiddelingsprotocol) wordt duidelijk de kostprijs genoteerd zodat u vooraf weet wat de bemiddelaar u kost.

Een bemiddelaar heeft het statuut van zelfstandige en wordt niet door de overheid betaald.

Voor de kosten gelinkt aan overéénkomsten bekijk de algemene kostenpagina

Contacteer ons vrijblijvend

Tel: 014 31 80 40
Sint-Ritastraat 31 – 2400 Mol info@bemiddelingdekempen.be