Algemene Voorwaarden

Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en Bemiddeling de Kempen zal de relatie tussen de cliënt en Bemiddeling de Kempen exclusief worden beheerst door de huidige algemene voorwaarden

De bemiddelaars die verbonden zijn aan Bemiddeling de Kempen dragen de titel ‘Erkend Bemiddelaar’. Deze titel wordt afgeleverd door de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode van de bemiddelaar kan geraadpleegd worden op de website van de Federale Bemiddelingscommissie https://www.fbc-cfm.be/nl. Deze gedragscode vindt zijn basis in art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek.

Ingeval van tekortkoming aan de verplichtingen die op hem rusten krachtens de wet of de beslissingen van de Federale Bemiddelingscommissie kan de bemiddelaar geroepen worden zich te verantwoorden voor de burgerlijke rechtbanken of voor de strafrechtbanken. De bemiddelaars van Bemiddeling de Kempen bespreken tekortkomingen in hun dienstverlening graag open met cliënten, maar zijn vrij om stappen te ondernemen indien dit nodig wordt geacht. Als u een klacht wil indienen tegen een erkend bemiddelaar bij de Federale Bemiddelingscommissie kan u gebruik maken van het klachtenformulier terug te vinden op https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/klachten

Bemiddeling de Kempen verbindt er zich toe de dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. De partijen en de Bemiddelaar nemen jegens elkaar een inspanningsverbintenis op zich.

Overeenkomsten scheppen niet meer verplichtingen dan hiervoor vermeld. De bemiddelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de gemaakte afspraken in deze bemiddeling. Een eventueel door de Bemiddelaar toch te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het uit deze overeenkomst door de Bemiddelaar ontvangen honorarium.

De persoons- en andere gegevens verkregen in het kader van de bemiddeling worden door Bemiddeling de Kempen zorgvuldig verzameld en bewaard overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Medewerkers van Bemiddeling de Kempen zijn elk individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid.

De door Bemiddeling de Kempen geleverde prestaties zullen aan de cliënt worden gefactureerd. De kosten verbonden aan elk specifiek traject worden door de bemiddelaar tijdig en ondubbelzinnig gecommuniceerd bij aanvang van de bemiddeling. De betaling dient onmiddellijk na het gesprek te gebeuren via contante of mobiele betaling, of via overschrijving op het daartoe bezorgde rekeningnummer. Een ingepland gesprek dat niet binnen 24u op voorhand wordt geannuleerd zal voor het volledige bedrag worden aangerekend.

In geval van niet-betaling van de kostenstaat is Bemiddeling de Kempen gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten.