Vaak is er na de scheiding veel nood aan bemiddeling of begeleiding.

Het leven is voortdurend in beweging. Het kan zijn dat uw financiële situatie veranderd is, dat u verhuist bent of andere werkuren hebt gekregen, afspraken worden niet nagekomen, de communicatie tussen de ex-partners verloopt stroef…

Bemiddeling De Kempen helpt jullie graag deze zaken bespreekbaar te maken.

Onze ervaring is dat als mensen er zelf in slagen om de situatie naar tevredenheid op te lossen, ze zelf een gevoel van rust en geluk ervaren.
De bemiddelaar helpt jullie als de communicatie minder vlot verloopt of als er een nieuwe verblijfsregeling voor de kinderen moet opgesteld worden.

Ook is een afspraak bij een bemiddelaar na jullie scheiding raadzaam om alle zaken destijds afgesproken nog eens samen te evalueren.
Ook bij bemiddeling geldt; beter voorkomen dan genezen. Vanaf het moment dat jullie weerstand of irritatie ervaren, schakel dan een bemiddelaar in.

Als twee partijen of meerdere partijen een conflict hebben, kunnen zij samen overeenkomen om een bemiddelaar te contacteren.
Vanuit een neutrale positie geeft een bemiddelaar een nieuwe kijk en betekenis aan het conflict en helpt de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar spreekt géén oordeel uit over het conflict, de bemiddelaar begeleidt de gesprekken tussen beide partijen en kijkt of er overeenstemming te bereiken valt.

Een bemiddelaar neemt de volgende zaken op zich:

Taak1 : Aanbrengen gesprekstructuur
Tijdens een conflict geraakt de communicatie vaak verstoord. De bemiddelaar brengt de dialoog terug op gang door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en het aanbieden van andere neutrale invalshoeken. De communicatie terug op gang brengen is de eerste stap in het vinden van een oplossing.

Taak2: Bewaken van voortgang en de procedure
Het doel van bemiddeling is om op een korte en efficiënte manier tot een oplossing te komen waar de betrokken partijen zich goed bij voelen. De bemiddelaar houdt daarom de voortgang van het bemiddelingsproces goed in de gaten. Verder moeten de afspraken uit de bemiddelingsovereenkomst nageleefd worden.

Taak3: Alle partijen aan het woord
Tijdens een conflict kunnen bepaalde partijen het gevoel hebben dat ze hun mening en visie niet kunnen delen. De bemiddelaar zorgt er voor dat beide partijen even veel spreektijd krijgen.

Taak4: Standpunten, feiten, achtergronden en belangen van de partijen in kaart (laten) brengen
Conflicterende partijen focussen vaak te hard op hun eigen emoties en standpunten, waardoor de onderliggende belangen van beide partijen niet kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal deze onderliggende belangen in hun context plaatsen en koppelen aan feiten zodat de ruimte zichtbaar wordt waarbinnen het conflict opgelost kan worden. Het bepalen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met de betrokken partijen en is een belangrijk deel van het bemiddelingsproces.

Taak5: Wederzijds begrip
Het wederzijds begrip groeit door met elkaar aan tafel te zitten en te luisteren naar de achtergrond van elkaars emoties en standpunten. Waarom is een partij boos en welke belangen heeft ze? De bemiddelaar speelt een cruciale rol in het bovenbrengen van deze emoties en belangen.

Taak6: Oplossingsgericht handelen
Een belangrijke rol van de bemiddelaar is om de verschillende opties in kaart te brengen die het conflict kunnen beëindigen. Het doel van bemiddeling is een oplossing uit te werken die de belangen van beide partijen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak7: Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt deze beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Beide partijen beschrijven hier aan welke afspraken ze zich zullen houden, en welke vervolgstappen eventueel genomen zullen worden. De ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst vormt de afronding van het bemiddeling proces.

Erkend bemiddelaar is een titel toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De procedure hiervoor is omschreven in artikel 1727$6 van het Gerechtelijk Wetboek

Een erkend bemiddelaar heeft steeds de opgelegde trainingen door de overheid gevolgd en beschikt over de nodige juridische en psychologische vaardigheden en kennis. Verder is een erkend bemiddelaar verplicht om zich permanent bij te scholen om zo de kwaliteit van de bemiddeling te blijven garanderen.

De deontologische code van de bemiddelaar bepaalt dat deze in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid dient te werken. Verder is het essentieel dat de bemiddelaar onpartijdig is en voor beide partijen even hard werkt.

Een erkend bemiddelaar koestert ten alle tijden zijn beroepsgeheim. Hij of zij zal zich discreet opstellen en strikte geheimhouding garanderen. Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar aan de rechter enkel verslag uitbrengen over het al dan niet slagen van de bemiddeling. Een bemiddelaar kan nooit rapporteren over de inhoud van de bemiddeling aan een rechter of opdrachtgever.

Enkel een erkend bemiddelaar kan aan een rechtbank vragen om een overeenkomst die is gesloten tussen de betrokken partijen te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

Een bemiddeling is opgebouwd uit gesprekken tussen de betrokken partijen en de bemiddelaar. De bemiddelaar is de neutrale en onafhankelijke gespreksleider. U zit samen in één ruimte tijdens de bemiddelingen.

De bemiddeling start met het opstellen en ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst (=protocol). Hierin wordt duidelijk de bemiddelingsregels beschreven alsook de belangrijkheid van de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid tijdens het bemiddelingsproces. Verder wordt er duidelijk aangegeven wat de kosten gaan bedragen.

Een bemiddeling duurt totdat één van de partijen stopt met de bemiddelingsprocedure of totdat er een oplossing voor het geschil is gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als blijkt dat het geschil niet in 1 sessie kan opgelost worden, kunnen meerdere sessies nodig zijn. Het kan ook gebeuren dat er extra informatie nodig is en deze moet opgevraagd worden of dat er bepaalde zaken moeten afgetoetst worden met het thuisfront of achterban. Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak opgesteld samen met alle partijen en de bemiddelaar. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak zal dit meerdere sessies in beslag nemen.

De bemiddelaar zorgt er voor dat partijen de kans krijgen om hun verhaal te doen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddelaar kan een neutrale en nieuwe visie geven aan een conflict zodat de partijen gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen.  Als er een oplossing is gevonden dan wordt deze beschreven in een overeenkomst. Een erkend bemiddelaar kan deze overeenkomst, indien gewenst, laten homologeren

Geen Verliezers : U heeft samen als doel om tot een oplossing te komen en goede afspraken te maken voor de toekomst. Een uitspraak door een rechter heeft vaak een nadelige impact op één van de twee partijen.

Sneller en goedkoper: Tijdens een bemiddeling wordt u bijgestaan door een erkend bemiddelaar, in tegenstelling tot twee advocaten tijdens een rechtszaak. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld. Verder verloopt de communicatie rechtstreeks tijdens de bemiddeling sessies.

Minder stressvol:  U tracht samen zo vredig mogelijk tot een oplossing te komen. Een rechtszaak wordt vaak ervaren als een gevecht, een bemiddeling als een dialoog. Verder legt dit de basis voor een positieve communicatie in te toekomst, van groot belang als u bijvoorbeeld samen kinderen heeft, buren bent of samenwerkt

Maatwerk:  U ben in gesprek met elkaar onder begeleiding van een professional om zo alle vlakken (Financieel, juridisch en praktisch) van het conflict te bespreken.

Informeel en besloten: Er hoeven geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden, beide partijen zitten aan tafel en praten. Bemiddeling heeft verder een besloten karakter, waar rechtszaken in openbaarheid plaatsvinden. Een bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht, gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.

Bemiddelingsovereenkomst (= bemiddelingsprotocol)

Aan het begin van de bemiddeling wordt een bemiddelingsovereenkomst (protocol) opgesteld. Deze overeenkomst wordt getekend door de bemiddelaar en de betrokken partijen.

De bemiddelingsovereenkomst (= protocol) omvat onder meer:

 • Omschrijving van het geschil
 • Vrijwilligheid: Bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
 • Geheimhouding: De inhoud van bemiddeling is geheim.
 • Vertegenwoordiging: Tijdens bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig.
 • Derden: De bemiddelaar kan zich tijdens de bemiddeling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon.
 • Inspanningen van de bemiddelaar:
 • Honoraria en kosten van de bemiddelaar.

– De bemiddelaar blijft neutraal en onpartijdig tijdens het volledige bemiddelingstraject.

Vaststellingsovereenkomst

Als onder begeleiding van de bemiddelaar een overeenkomst is gevormd door de betrokken partijen, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Deze omvat de overeengekomen oplossing en wordt ondertekend door de betrokkenen. Deze overeenkomst kan indien nodig ook gehomologeerd worden.

De kosten van bemiddeling bij Bemiddeling De Kempen bedragen 50€/uur per persoon. Dit is merkelijk goedkoper dan een traject via een advocaat waar er een gemiddelde uurprijs van 150€/uur de norm is.

Er is geen btw plicht bij familiale bemiddeling.  Familiale bemiddeling omvat scheiding, ouderschapsovereenkomst, erfeniskwesties en familieruzies.

Bij bemiddeling in sociale zaken en handelszaken wordt er extra 21% btw aangerekend.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt doorgaans gedragen door beide partijen en is hierdoor voordeliger dan het moeten inschakelen van een persoonlijke advocaat tijdens een gerechtelijke procedure. Het ereloon wordt berekend volgens uurtarief en is niet gelinkt met het bereiken van een oplossing.

Dit basisereloon is corrigeerbaar aan de hand van de complexiteit van de zaak., ervaring en expertise van de bemiddelaar en het aantal partijen en de inzet van het geschil.

Je bepaalt zelf wanneer u wil stoppen met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast ereloon zijn er dikwijls administratieve kosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding. Deze onkosten worden per eenheid aangerekend (aan kostprijs) zonder winstmarge.

Voor alle duidelijkheid wordt bij de start van de bemiddeling een schriftelijke overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst (=bemiddelingsprotocol) wordt duidelijk de kostprijs genoteerd zodat u vooraf weet wat de bemiddelaar u kost.

Een bemiddelaar heeft het statuut van zelfstandige en wordt niet door de overheid betaald. Gelieve hier rekening mee te houden om tijdig uw betaling uit te voeren.

bemiddeling de kempen

Vaak is er na de scheiding veel nood aan bemiddeling of begeleiding.

Het leven is voortdurend in beweging. Het kan zijn dat uw financiële situatie veranderd is, dat u verhuist bent of andere werkuren hebt gekregen, afspraken worden niet nagekomen, de communicatie tussen de ex-partners verloopt stroef…

Bemiddeling De Kempen helpt jullie graag deze zaken bespreekbaar te maken.

Onze ervaring is dat als mensen er zelf in slagen om de situatie naar tevredenheid op te lossen, ze zelf een gevoel van rust en geluk ervaren.
De bemiddelaar helpt jullie als de communicatie minder vlot verloopt of als er een nieuwe verblijfsregeling voor de kinderen moet opgesteld worden.

Ook is een afspraak bij een bemiddelaar na jullie scheiding raadzaam om alle zaken destijds afgesproken nog eens samen te evalueren.
Ook bij bemiddeling geldt; beter voorkomen dan genezen. Vanaf het moment dat jullie weerstand of irritatie ervaren, schakel dan een bemiddelaar in.

Als twee partijen of meerdere partijen een conflict hebben, kunnen zij samen overeenkomen om een bemiddelaar te contacteren.
Vanuit een neutrale positie geeft een bemiddelaar een nieuwe kijk en betekenis aan het conflict en helpt de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar spreekt géén oordeel uit over het conflict, de bemiddelaar begeleidt de gesprekken tussen beide partijen en kijkt of er overeenstemming te bereiken valt.

Een bemiddelaar neemt de volgende zaken op zich:

Taak1 : Aanbrengen gesprekstructuur
Tijdens een conflict geraakt de communicatie vaak verstoord. De bemiddelaar brengt de dialoog terug op gang door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en het aanbieden van andere neutrale invalshoeken. De communicatie terug op gang brengen is de eerste stap in het vinden van een oplossing.

Taak2: Bewaken van voortgang en de procedure
Het doel van bemiddeling is om op een korte en efficiënte manier tot een oplossing te komen waar de betrokken partijen zich goed bij voelen. De bemiddelaar houdt daarom de voortgang van het bemiddelingsproces goed in de gaten. Verder moeten de afspraken uit de bemiddelingsovereenkomst nageleefd worden.

Taak3: Alle partijen aan het woord
Tijdens een conflict kunnen bepaalde partijen het gevoel hebben dat ze hun mening en visie niet kunnen delen. De bemiddelaar zorgt er voor dat beide partijen even veel spreektijd krijgen.

Taak4: Standpunten, feiten, achtergronden en belangen van de partijen in kaart (laten) brengen
Conflicterende partijen focussen vaak te hard op hun eigen emoties en standpunten, waardoor de onderliggende belangen van beide partijen niet kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal deze onderliggende belangen in hun context plaatsen en koppelen aan feiten zodat de ruimte zichtbaar wordt waarbinnen het conflict opgelost kan worden. Het bepalen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met de betrokken partijen en is een belangrijk deel van het bemiddelingsproces.

Taak5: Wederzijds begrip
Het wederzijds begrip groeit door met elkaar aan tafel te zitten en te luisteren naar de achtergrond van elkaars emoties en standpunten. Waarom is een partij boos en welke belangen heeft ze? De bemiddelaar speelt een cruciale rol in het bovenbrengen van deze emoties en belangen.

Taak6: Oplossingsgericht handelen
Een belangrijke rol van de bemiddelaar is om de verschillende opties in kaart te brengen die het conflict kunnen beëindigen. Het doel van bemiddeling is een oplossing uit te werken die de belangen van beide partijen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak7: Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt deze beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Beide partijen beschrijven hier aan welke afspraken ze zich zullen houden, en welke vervolgstappen eventueel genomen zullen worden. De ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst vormt de afronding van het bemiddeling proces.

Erkend bemiddelaar is een titel toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De procedure hiervoor is omschreven in artikel 1727$6 van het Gerechtelijk Wetboek

Een erkend bemiddelaar heeft steeds de opgelegde trainingen door de overheid gevolgd en beschikt over de nodige juridische en psychologische vaardigheden en kennis. Verder is een erkend bemiddelaar verplicht om zich permanent bij te scholen om zo de kwaliteit van de bemiddeling te blijven garanderen.

De deontologische code van de bemiddelaar bepaalt dat deze in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid dient te werken. Verder is het essentieel dat de bemiddelaar onpartijdig is en voor beide partijen even hard werkt.

Een erkend bemiddelaar koestert ten alle tijden zijn beroepsgeheim. Hij of zij zal zich discreet opstellen en strikte geheimhouding garanderen. Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar aan de rechter enkel verslag uitbrengen over het al dan niet slagen van de bemiddeling. Een bemiddelaar kan nooit rapporteren over de inhoud van de bemiddeling aan een rechter of opdrachtgever.

Enkel een erkend bemiddelaar kan aan een rechtbank vragen om een overeenkomst die is gesloten tussen de betrokken partijen te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

Een bemiddeling is opgebouwd uit gesprekken tussen de betrokken partijen en de bemiddelaar. De bemiddelaar is de neutrale en onafhankelijke gespreksleider. U zit samen in één ruimte tijdens de bemiddelingen.

De bemiddeling start met het opstellen en ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst (=protocol). Hierin wordt duidelijk de bemiddelingsregels beschreven alsook de belangrijkheid van de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid tijdens het bemiddelingsproces. Verder wordt er duidelijk aangegeven wat de kosten gaan bedragen.

Een bemiddeling duurt totdat één van de partijen stopt met de bemiddelingsprocedure of totdat er een oplossing voor het geschil is gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als blijkt dat het geschil niet in 1 sessie kan opgelost worden, kunnen meerdere sessies nodig zijn. Het kan ook gebeuren dat er extra informatie nodig is en deze moet opgevraagd worden of dat er bepaalde zaken moeten afgetoetst worden met het thuisfront of achterban. Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak opgesteld samen met alle partijen en de bemiddelaar. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak zal dit meerdere sessies in beslag nemen.

De bemiddelaar zorgt er voor dat partijen de kans krijgen om hun verhaal te doen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddelaar kan een neutrale en nieuwe visie geven aan een conflict zodat de partijen gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen.  Als er een oplossing is gevonden dan wordt deze beschreven in een overeenkomst. Een erkend bemiddelaar kan deze overeenkomst, indien gewenst, laten homologeren

Geen Verliezers : U heeft samen als doel om tot een oplossing te komen en goede afspraken te maken voor de toekomst. Een uitspraak door een rechter heeft vaak een nadelige impact op één van de twee partijen.

Sneller en goedkoper: Tijdens een bemiddeling wordt u bijgestaan door een erkend bemiddelaar, in tegenstelling tot twee advocaten tijdens een rechtszaak. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld. Verder verloopt de communicatie rechtstreeks tijdens de bemiddeling sessies.

Minder stressvol:  U tracht samen zo vredig mogelijk tot een oplossing te komen. Een rechtszaak wordt vaak ervaren als een gevecht, een bemiddeling als een dialoog. Verder legt dit de basis voor een positieve communicatie in te toekomst, van groot belang als u bijvoorbeeld samen kinderen heeft, buren bent of samenwerkt

Maatwerk:  U ben in gesprek met elkaar onder begeleiding van een professional om zo alle vlakken (Financieel, juridisch en praktisch) van het conflict te bespreken.

Informeel en besloten: Er hoeven geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden, beide partijen zitten aan tafel en praten. Bemiddeling heeft verder een besloten karakter, waar rechtszaken in openbaarheid plaatsvinden. Een bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht, gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.

Bemiddelingsovereenkomst (= bemiddelingsprotocol)

Aan het begin van de bemiddeling wordt een bemiddelingsovereenkomst (protocol) opgesteld. Deze overeenkomst wordt getekend door de bemiddelaar en de betrokken partijen.

De bemiddelingsovereenkomst (= protocol) omvat onder meer:

 • Omschrijving van het geschil
 • Vrijwilligheid: Bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
 • Geheimhouding: De inhoud van bemiddeling is geheim.
 • Vertegenwoordiging: Tijdens bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig.
 • Derden: De bemiddelaar kan zich tijdens de bemiddeling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon.
 • Inspanningen van de bemiddelaar:
 • Honoraria en kosten van de bemiddelaar.

– De bemiddelaar blijft neutraal en onpartijdig tijdens het volledige bemiddelingstraject.

Vaststellingsovereenkomst

Als onder begeleiding van de bemiddelaar een overeenkomst is gevormd door de betrokken partijen, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Deze omvat de overeengekomen oplossing en wordt ondertekend door de betrokkenen. Deze overeenkomst kan indien nodig ook gehomologeerd worden.

De kosten van bemiddeling bij Bemiddeling De Kempen bedragen 100 euro per uur.

Er is geen btw plicht bij familiale bemiddeling.  Familiale bemiddeling omvat scheiding, ouderschapsovereenkomst, erfeniskwesties en familieruzies.

Bij bemiddeling in sociale zaken en handelszaken wordt er extra 21% btw aangerekend.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt doorgaans gedragen door beide partijen en is hierdoor voordeliger dan het moeten inschakelen van een persoonlijke advocaat tijdens een gerechtelijke procedure. Het ereloon wordt berekend volgens uurtarief en is niet gelinkt met het bereiken van een oplossing.

Dit basisereloon is corrigeerbaar aan de hand van de complexiteit van de zaak., ervaring en expertise van de bemiddelaar en het aantal partijen en de inzet van het geschil.

Je bepaalt zelf wanneer u wil stoppen met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast ereloon zijn er dikwijls administratieve kosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding. Deze onkosten worden per eenheid aangerekend (aan kostprijs) zonder winstmarge.

Voor alle duidelijkheid wordt bij de start van de bemiddeling een schriftelijke overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst (=bemiddelingsprotocol) wordt duidelijk de kostprijs genoteerd zodat u vooraf weet wat de bemiddelaar u kost.

Een bemiddelaar heeft het statuut van zelfstandige en wordt niet door de overheid betaald. Gelieve hier rekening mee te houden om tijdig uw betaling uit te voeren.